Powołanie Rady Parafialnej

Rada Parafialna

 

Sięgając do tradycji, ale przede wszystkim w oparciu o wymogi prawne Kościoła, podejmujemy wyzwanie, aby na nowo powołać w naszej parafii Radę Parafialną.

 

Normy Kościoła na temat pracy Rady Parafialnej:

1. Kodeks Prawa Kanonicznego:
„W każdej parafii powinna być rada do spraw ekonomicznych, która rządzi się nie tylko przepisami prawa powszechnego lecz także normami wydanymi przez biskupa diecezjalnego. Wierni dobrani zgodnie z tymi normami świadczą proboszczowi pomoc w administrowaniu dobrami parafialnymi, z zachowaniem przepisu kanonu 532”. (kan. 537)

2. I Synod Diecezji Kaliskiej:

W każdej parafii należy ustanowić Parafialną Radę do spraw ekonomicznych, zwaną tradycyjnie Radą Parafialną. Jest ona organem doradczym i wspomagającym proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii. (Statut 116)
Członków Rady Parafialnej wybiera proboszcz po konsultacji z wiernymi. (Statut 117)
W skład Rady powinni wchodzić parafianie cieszący się powszechnym zaufaniem, głęboko religijni, szczerze oddani Kościołowi, gotowi lojalnie z nim współpracować, zorientowani w problemach ekonomicznych i finansowych. (Statut 118)

 

 

 Parafialna Rada Duszpasterska

 

W parafii powinna również istnieć Parafialna Rada Duszpasterska. Zaczątkiem takiej Rady są spotkania z katechetami (obyło się w październiku 2016r.) oraz (cotygodniowe) duszpasterskie spotkania kapłanów.

I Synod Diecezji Kaliskiej mówi:

W każdej parafii należy powołać Parafialną Radę Duszpasterską. (Statut 132)
Cele i zadania Rady:
− Rozeznawanie sytuacji duszpasterskiej parafii (przynajmniej raz na rok).
− Poszukiwanie rozwiązań problemów duszpasterskich, jakie pojawiają się we wspólnocie parafialnej.
− Przygotowywanie sposobów przeżywania i obchodzenia uroczystości parafialnych, rocznic.
− Troska o okolicznościowe dekoratorstwo religijno-kościelne (wyszukiwanie we wspólnocie parafialnej ludzi chętnych, posiadających umiejętności dekoratorskie, inspirowanie projektów
dekoracji, zabezpieczanie środków finansowych).
− Ożywianie i pogłębianie wiary przez dobrze zorganizowane dni skupienia, rekolekcje, misje, konferencje, spotkania z wybitnymi chrześcijanami, świadkami wiary.
− Wyczulanie ludzi na niebezpieczeństwa „milczącej apostazji” (nowa forma ateizmu), demoralizacji, relatywizmu, indyferentyzmu.
− Przygotowywanie parafialnego rocznego programu duszpasterskiego w oparciu o program diecezjalny.
− Informowanie całej wspólnoty parafialnej o wynikach posiedzeń i spotkań Rady.

Członkowie Rady (Statut 133):
− wikariusze
− przedstawiciel każdej wspólnoty zakonnej – męskiej i żeńskiej, znajdującej się na terenie parafii
− katecheci w liczbie 1-3 osób
− organista
− kościelny
− po jednym przedstawicielu z Rady parafialnej, Akcji Katolickiej, Zespołu Charytatywnego
− przedstawiciele młodzieży w liczbie 1-3 osób
− przedstawiciele pozostałych grup duszpasterskich, wybrani przez grupy, w liczbie 3-5 osób
− członkowie mianowani przez proboszcza w liczbie 3-5 osób.

Rada, mając głos doradczy, wspomaga proboszcza w owocnym i skutecznym organizowaniu duszpasterstwa parafii i kierowaniu nim. (Statut 136)

 

 

Msze święte

Niedziela: 
7.00  9.00  11.00  17.00  

Dni powszednie:
7.30  18.00

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
17.00 18.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym:
16.00 w niedzielę

Adoracja: Wystawienie Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 8.00 do 18.00; niedzile i święta od 12.00 do 17.00

Spowiedź święta

Pół gdziny przed każdą
Eucharystią

W pierwszy piątek miesiąca od 15.00 do 16.00 i 16.30 do 18.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do soboty
po wieczornej Mszy św.,

tel. 517 021 111 

 

Komentarz do Ewangelii

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2020

5 lipca 2020r. będziemy obchodzić Uroczystość
I Komunii Świętej w naszej parafii.